Showing 45 - 88 of 149
Koi Variety
Videos
Koi Size
Showa
Showa
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9180
Karashi
Kawarimono (including Bekko)
15 Bu - Under 15cm or 6”
9186
Kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9188
Shusui
Asagi & Shusui
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9191
Shiro Utsuri
Utsurimono
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9193
Showa
Showa
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9196
Ochibashigure
Kawarimono (including Bekko)
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9203
Ginrin Soragoi
KinGinrin
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9204
Kohaku
Tancho
15 Bu - Under 15cm or 6”
9202
Ginrin Chagoi
KinGinrin
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9205
MoMoney
Kohaku
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9216
Beni Kikokuryu
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9220
Hirenaga Tancho Sanke
Hirenaga
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9223
Renai (Ren)
Kohaku
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9239
Ryu (Matsukawabake) Rorschach
Kawarimono (including Bekko)
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9243
Daisy
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
9248
This Koi set off my Koi hobby and prompted be t...
Asagi & Shusui
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9258
Magic
Koromo & Goshiki
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9268
Benigoi
Kawarimono (including Bekko)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9277
Ginrin Ki Utsuri
KinGinrin
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9280
Kujo
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
9302
Showa
Showa
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9304
Ginrin Goshiki
Koromo & Goshiki
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9308
Showa
Showa
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
9310
Kigoi
Kawarimono (including Bekko)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9312
Budogoromo
Koromo & Goshiki
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9314
Shiro Utsuri
Utsurimono
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9316
Showa
Showa
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9320
Budogoromo
Koromo & Goshiki
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9322
Ginrin Showa
KinGinrin
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9324
Showa
Showa
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9326
Hi Utsuri
Utsurimono
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9328
Showa
Showa
9330
Goshiki
Koromo & Goshiki
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9332
Kohaku
Kohaku
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9340
Showa
Showa
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
9342
Lilly
Kohaku
75 Bu + - 30” +
9350
Kohaku
Kohaku
15 Bu - Under 15cm or 6”
9352
Goshiki
Koromo & Goshiki
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9356
Taisho Sanke
Taisho Sanke
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9358
Doitsu Mukashi Ogon
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9360
Kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9362
Showa
Showa
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9365
Showa
Showa
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
9370
© 2023 Kodama Koi Show