Variety
Koi Sizes
Cutie - 55bu Kohaku
Grand Champion
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
8006
Kin Showa
Grand Champion B
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
7965
Strawberry
Adult Champion
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Taisho Sanke
8248
Kohaku
Young Champion
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Kohaku
8046
Shiro Utsuri (1) QT
Baby Champion
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Utsurimono
8106
Tancho Kujaku
Rinko Magazine Award
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Tancho
8063
Quin
Hi Silk Koi Food Award
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Showa
8205
Goshiki - GY
Izumiya Koi Farm Special Award
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Koromo & Goshiki
7992
Showa QQ
Izumiya Koi Farm Special Award
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Showa
8021
Gin~Ga
Marusaka Koi Farm Special Award
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
7868
Showa
Marusaka Koi Farm Special Award
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Showa
8042
Sansai Maruten Kohaku
Best in Size
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
7979
Goshiki - LK
Best in Size
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Koromo & Goshiki
7841
Kohaku SY
Best in Size
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Kohaku
8098
Shiro Utsuri (2) QT
Best in Size
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Utsurimono
8108
Kohaku (1) LK
Best in Size
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
Kohaku
8119
Kohaku
Best Kohaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
8191
Sanke
Best Sanke
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Taisho Sanke
8054
Salty - 55bu Showa
Best Showa
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Showa
8008
Doitsu Shiro Utsuri
Best Utsurimono
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Utsurimono
7967
Asagi JH
Best Asagi & Shusui
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Asagi & Shusui
8100
Michiko
Best Kawarimono
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Kawarimono (including Bekko
8220
QQ Kujaku
Best Hikarimono
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
8115
Doitsu Metallic Ochibashigure
Best Tancho
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Tancho
8213
Ginrin Kohaku
Best Ginrin
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Kohaku
8050
Aigoromo JR
Best Koromo & Goshiki
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Koromo & Goshiki
8112
Kohaku
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
7832
Taisho Sanke - RG
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Taisho Sanke
7839
Kohaku1 - LK
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
7846
Kohaku2 - LK
Koi Size
55 Bu - 45cm-55cm or 18-22”
Kohaku
7849
Carmen Miranda
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Taisho Sanke
7856
Baby Predator
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
7859
Pearl
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
7861
Kousui
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Asagi & Shusui
7870
Einstein
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Showa
7877
Snoop
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
KinGinrin
7885
Harley
Koi Size
45 Bu - 35cm-45cm or 12-18”
Showa
7888
Blaze
Koi Size
35 Bu - 25cm-35cm or 10-12”
Utsurimono
7881
Spot
Koi Size
15 Bu - Under 15cm or 6”
Tancho
7892
Freckles
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Taisho Sanke
7896
Fiona
Koi Size
25 Bu - 15cm-25cm or 6-10”
Kohaku
7904
© 2023 Kodama Koi Show