Kin Ki Utsuri

KOI Name:
Kin Ki Utsuri
KOI ID:
11321
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
Stats
Name:
Bevantran
Stats
Stats
KOI ID:
11321
© 2023