Variety
Koi Size
Aigoromo
Koromo & Goshiki
6123
Ginrin Kohaku
KinGinrin
6127
Sumi Sakura
Kawarimono (including Bekko
6129
Ginrin Showa
KinGinrin
6131
Hirenaga Ginrin Hi Utsuri
KinGinrin
6133
Kohaku
Kohaku
6138
Ki Utsuri
KinGinrin
6030
Sanke
Taisho Sanke
6142
Sonedokei
Kohaku
6150
Fuga
Kohaku
6152
Hisashi
Showa
6154
Cinderella
Kohaku
6165
Matsukawabake
Kawarimono (including Bekko
6023
Ogon - TN
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6168
Kohaku - TN
Kohaku
6170
Ginrin Goshiki
KinGinrin
6173
Ginrin Koromo - AV
KinGinrin
6175
Shusui - AV
Asagi & Shusui
6177
Showa - AV
Showa
6179
Showa
Showa
6067
Cloud
Utsurimono
6536
Viking
Kohaku
6198
Sancho Tancho
Tancho
6208
Shogun
Showa
6212
Tancho Sanke - TI
Tancho
6215
Budo Goromo
Koromo & Goshiki
6248
Candle
Tancho
6225
Four
Koromo & Goshiki
6229
Joker jr
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6242
Patty
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6246
Senshi
Taisho Sanke
6237
Calico
Showa
6257
Carrot
Taisho Sanke
6261
Red
Showa
6265
Orio
Koromo & Goshiki
6268
Pikapika
KinGinrin
6271
Ki Matsuba Ogon
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6274
Shiro Utsuri - JY
Utsurimono
6276
Doitsu Showa - QQ
Showa
6284
Doitsu Showa - QQ
Showa
6286
Doitsu Sanke - QQ
Taisho Sanke
6288
© 2022 Kodama Koi Show